Instruments in Concert: The Flute

CD Koch-Schwann 3-1701- 2 F1, 1995

CD Koch-Schwann 3-1701- 2 F1, 1995

Krommer Flötenquintett e-moll op. 55
Sätze I/IV  
Vanhal Flötenkonzert Es-Dur 

w/ Prague Chamber Orchestra, K.B. Sebon, various artists